>Bescherming van de vennootschapsnaam, handelsnaam en merknaam
sport

Door Dean Braeckman – 15/11/2019 – In de kijker

bescherming van de vennootschapsnaam, handelsnaam en merknaam

Ondernemingen staan vaak bekend onder verschillende namen: vennootschapsnaam, handelsnaam en merknaam. Deze hebben elk hun eigen functies en worden elk op een andere manier beschermd.

Vennootschapsnaam: bescherming na publicatie in het Belgisch Staatsblad

De vennootschapsnaam is de officiële naam van een rechtspersoon, zoals bepaald in de statuten die in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd. Deze naam dient ter juridische en administratieve identificatie van de rechtspersoon. De vennootschapsnaam moet samen met de rechtsvorm (bijv. bvba, nv, …) vermeld staan op de documenten die door de onderneming worden verspreid. Daarbij kan gedacht worden aan facturen, brieven, bestelnota’s, websites, etc.

Het recht op de vennootschapsnaam komt toe aan de rechtspersoon die als eerste de naam gebruikt en deze naam in de statuten inschrijft. De datum van publicatie van de statuten in het Belgisch Staatsblad is daarbij bepalend.

De bescherming van de vennootschapsnaam ligt momenteel nog vervat in artikel 65 van het Wetboek van Vennootschappen. Dit artikel stelt dat elke vennootschap een naam moet voeren die verschillend is van die van een andere vennootschap. Wanneer de naam gelijk is aan een andere vennootschapsnaam of er zozeer op gelijkt dat er verwarring kan ontstaan, kan iedere belanghebbende de naam doen wijzigen en eventueel schadevergoeding eisen. Dit gebeurt echter niet altijd waardoor het perfect mogelijk is dat meerdere vennootschappen een zelfde naam dragen.

Het toepassingsgebied van dit artikel werd met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op 1 mei 2019 uitgebreid tot alle rechtspersonen, zodat het artikel zowel op vennootschappen als op verenigingen van toepassing is.

Geografisch is de bescherming van de vennootschapsnaam beperkt tot het Belgisch grondgebied.

Handelsnaam: bescherming van de eerste gebruiker

De handelsnaam is de naam waaronder een onderneming deelneemt aan het handelsverkeer. De handelsnaam identificeert de onderneming maar heeft ook een publicitaire functie aangezien het onder deze naam is dat de onderneming bekendstaat bij het publiek. De handelsnaam kan overeenstemmen met de vennootschapsnaam van de onderneming, maar dit is niet noodzakelijk het geval. Zo kan bijvoorbeeld de fietsenzaak nv Vermeulen handel drijven onder de naam “Spaak”.

De handelsnaam geniet bescherming uit hoofde van artikel 8 van het Unieverdrag van Parijs. De bescherming van een bepaalde handelsnaam komt toe aan diegene die er als eerste een zichtbaar, publiek en voortdurend gebruik van maakt. De eerste gebruiker heeft het recht om derden te verbieden om dezelfde of een gelijkaardige handelsnaam te gebruiken indien daardoor verwarring wordt gesticht. Hoewel het geen vereiste is om van de bescherming te kunnen genieten, verdient het toch de aanbeveling om de handelsnaam te laten registreren bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Door de registratie kan het eerste gebruik van de handelsnaam namelijk worden bewezen.

De bescherming is geografisch beperkt tot de regio waar de eerste gebruiker bekendheid geniet. Met andere woorden; de bescherming evolueert mee met de bekendheid van de handelsnaam. Zo zal bijvoorbeeld de bloemenzaak “De Tulp” in Westende waarschijnlijk niet kunnen opkomen tegen het gebruik van dezelfde naam door een bloemenzaak in Genk.

Merknaam: bescherming na inschrijving van het merk

Waar de handelsnaam en vennootschapsnaam dienen ter identificatie van de onderneming, zal de merknaam hoofdzakelijk dienen ter onderscheiding van de waren of diensten van de onderneming.

Opdat een merk van bescherming kan genieten, moet voldaan zijn aan een aantal beschermingsvoorwaarden. Het moet gaan om een teken dat duidelijk en nauwkeurig voorstelbaar is, onderscheidend vermogen bezit, toelaatbaar is en bovendien ook nog beschikbaar is. Denk bijvoorbeeld aan het logo van een automerk of de naam van een automodel.

Een merknaam geniet pas bescherming na registratie ervan bij de bevoegde overheidsadministratie. Voor de bescherming van een merk in de Benelux, kan de merkaanvraag ingediend worden bij het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom. Het depot wordt onderzocht op de formele vereisten en absolute weigeringsgronden. Vervolgens wordt het depot gepubliceerd waarna houders van oudere rechten de mogelijkheid hebben om, binnen een termijn van twee maanden, oppositie in te dienen.

Eenmaal het merk is ingeschreven, heeft de houder ervan het uitsluitend recht om dat merk te gebruiken, over te dragen of in licentie te geven. Dit uitsluitend recht omvat onder meer de mogelijkheid om een definitief of een voorlopig gerechtelijk verbod van gebruik van het merk te vorderen ten aanzien van een inbreukmaker.

De inschrijving van een merk biedt bescherming gedurende 10 jaar vanaf de datum van indiening van de aanvraag en kan een onbeperkt aantal keren vernieuwd worden.

Indien gewenst, kan ook in bescherming van het merk worden voorzien voor de gehele Europese Unie (via het systeem van het Uniemerk te registreren bij het EUIPO) of in andere landen (via nationale depots of het internationale registratiesysteem bij het WIPO).

delen op

Blijft u graag op de hoogte
van onze visie op advocatuur
en de actualiteit?
Geïnteresseerd in lezingen of studiedagen?

schrijf u in op onze nieuwsbrief

2019-11-15T12:21:51+00:00