>De Brusselse Noordrandgemeenten halen hun slag thuis
Noordrandgemeenten

Door Pieter-Bram Lagae – 31/05/2018 – In de kijker

de brusselse noordrandgemeenten halen hun slag thuis: de uitvoering van de in het plan-wathelet voorziene vliegroutes wordt gestaakt

Vliegtuighinder

Op 30 mei 2018 sprak een Brusselse rechter zich uit over de milieustakingsvordering die het kantoor Van Steenbrugge Advocaten indiende namens de burgemeesters van 5 van de Brusselse Noordrandgemeenten (Machelen, Vilvoorde, Grimbergen, Meise en Wemmel) wegens de steeds erger wordende vliegtuighinder voor de inwoners van deze gemeenten.

De gemeenten verzochten daarbij om de staking van de maatregelen van het zogenaamde ‘plan-Wathelet’dat destijds via 7 opeenvolgende fases werd doorgevoerd en dat als gevolg had dat de vliegroutes van opstijgende en landende vliegtuigen steeds meer werden verschoven naar de Brusselse Noordrand om daar op geconcentreerde wijze de inwoners te overvliegen.

In zijn grondig gemotiveerde vonnis van 30 mei 2018 kwam de Nederlandstalige milieustakingsrechter te Brussel in de eerste plaats tot het besluit dat het ‘plan-Wathelet’op onwettige wijze werd doorgevoerd: zo ontbraken, bijvoorbeeld, de vereiste milieu-impactstudies en publieksbevragingen. Vervolgens stelde hij vast dat de inwoners van de Brusselse Noordrandgemeenten werden geconfronteerd met een dermate zware vliegtuighinder dat hun recht op een gelijke bescherming van hun gezondheid, hun leefmilieu en het respect voor hun privé- en gezinsleven (gewaarborgd door de artikelen 10, 11 en 22 van de Grondwet en artikel 8  EVRM) op disproportionele wijze werd ingeperkt. De Brusselse rechter maakte daarbij, in het licht van artikel 8 EVRM, een weloverwogen afweging van de verschillende in het spel zijnde belangen en oordeelde, onder meer, dat het economisch-sociaal belang van de luchthaven ondergeschikt dient te zijn aan het recht voor elke burger op een gezond leefmilieu.

Om die reden besliste de rechter om alle nog in voege zijnde fases van het plan Wathelet (6 van de 7) te staken en dus op te schorten. Deze staking is uit te voeren binnen een termijn van 90 weken, onder de verbeurte van een dwangsom van 50.000 € per vastgestelde overtreding.

Gevolgen

Concreet zal de Belgische Staat en in het bijzonder de Minister van Mobiliteit dus een nieuw plan moeten uitwerken voor de vliegroutes in en rondom Brussel dat, na het uitvoeren van een uitgebreide milieu-impactanalyse en publieksbevraging, rekening houdt met de grondrechten van alle betrokken burgers zoals gewaarborgd door het EVRM en de Grondwet.

De rechter stelde als begeleidende maatregel tenslotte aan de Belgische Staat voor om een “Staten Generaal van de luchthaven Brussel-Nationaal” te organiseren om een dialoog op gang te brengen tussen alle betrokkenen, de Federale Staat, de drie Gewesten, de betrokken gemeenten van Brussel, Waals- en Vlaams-Brabant én de omwonenden.

Deze “Staten-Generaal van de luchthaven Brussel Nationaal” dient op een heel korte termijn (ten laatste vanaf maandag 17 september 2018) georganiseerd te worden om tot een duurzame oplossing te komen voor dit dossier dat nu al sinds het jaar 2000 aansleept.

Het vonnis vormt het ultieme drukkingsmiddel om eindelijk een breed gedragen dialoog op gang te brengen tussen alle betrokken partijen en om tot een evenwichtig plan voor de luchthaven Brussel-Nationaal te komen waarbij de belangen van de Noordrandgemeenten niet langer miskend kunnen worden.

delen op

Blijft u graag op de hoogte
van onze visie op advocatuur
en de actualiteit?
Geïnteresseerd in lezingen of studiedagen?

schrijf u in op onze nieuwsbrief

2018-06-05T21:34:29+00:00