>Faillissement en gerechtelijke reorganisatie: communicerende vaten?
Faillissement

Door Charles Claeys – 13/10/2016 – In de kijker

faillissement en gerechtelijke reorganisatie: een systeem van communicerende vaten?

Faillissementen in dalende trend

Het aantal faillissementen gedurende de eerste helft van 2016 bedraagt 4.798, een daling van 13,6% ten opzichte van dezelfde periode van een jaar ervoor. Op gewestelijk niveau is er voor dezelfde periode van zes maanden een daling met 3,4% in Vlaanderen, in Wallonië is er een daling van 19,3% en Brussel kent een daling van 27,5%.

Een vergelijkende tabel toont aan dat het aantal faillissementen reeds sinds 2013 in dalende lijn is.

Faillissementen-tendens

(Bron: F.O.D. Economie, K.M.O., Middenstand en Energie)

Oorzaken

Er kunnen verschillende oorzaken worden gevonden voor deze tendens. De lichte internationale economische revival speelt zeker een aanzienlijke rol, maar ook de Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen en de Wet van 27 mei 2013 tot wijziging van verschillende wetgevingen inzake de continuïteit van de ondernemingen hebben ongetwijfeld het aantal faillissementen teruggedrongen. Zo deden in het jaar 2013, waarin de daling werd ingezet, 1.398 ondernemingen beroep op de Wet betreffende continuïteit van de ondernemingen.

Wat is een gerechtelijke reorganisatie?

Ondernemingen (eensmanszaken, KMO’s of grote multinationals) in moeilijkheden kunnen sinds 2009 een verregaande juridische bescherming bekomen ten aanzien van hun schuldeisers. Tijdens een periode van ‘opschorting van betaling’ kan men verder werken aan het herstel van de onderneming, zonder het voortdurend dreigende gevaar van dagvaardingen, beslagen of zelfs een faillissement. Er kunnen herstelmaatregelen getroffen worden zoals gedeeltelijke en definitieve kwijtschelding van schulden, afbetalingsregelingen voor bevoorrechte schulden, verkoop van activa, of nog andere herstelmaatregelen. Indien de economische of financiële overleving van uw onderneming ernstig in het gedrang komt om redenen die niet structureel zijn en die geremedieerd lijken te kunnen worden, biedt een gerechtelijke reorganisatie dan ook een aanzienlijk grotere overlevingskans.

Voor wie kan het?

Een gerechtelijke reorganisatie kan aangevraagd worden zowel voor natuurlijke personen (die handelaar zijn, de zogenaamde ‘eenmanszaken’) als voor vennootschappen.

Sinds 1 augustus 2013 behoren ook landbouwers tot het toepassingsgebied. De vrije beroepers of vennootschappelijke mandatarissen kunnen echter geen gebruik maken van de wet, ook al hebben ze zware financiële problemen, omdat ze juridisch gezien geen ‘handelaar’ zijn.

Indien de continuïteit van uw onderneming is bedreigd, onmiddellijk of op termijn, komt uw onderneming in aanmerking om toegelaten te worden tot de procedure van gerechtelijke reorganisatie. De staat van faillissement sluit op zich niet uit dat een procedure van gerechtelijke reorganisatie wordt geopend.

Wat zijn de slaagkansen?

Een gerechtelijke reorganisatie is een ingewikkelde en juridisch technische procedure waarbij de bijstand van experten (advocaten, boekhouders, bedrijfsrevisoren) vaak noodzakelijk is. Er zijn diverse factoren die de slaagkansen van een gerechtelijke reorganisatie positief kunnen beïnvloeden:

  • de onderneming in moeilijkheden moet tijdig gebruik maken van de wet. Indien de economische toestand van de onderneming niet meer in aanmerking komt voor een herstel, bv. omdat de liquiditeitsproblemen te ernstig zijn of omdat door een beslag geen handelsactiviteit meer mogelijk is, dan biedt de gerechtelijke reorganisatie geen oplossing meer. De essentie van een gerechtelijke reorganisatie door een minnelijk of collectief akkoord is het behoud van de continuïteit van de onderneming. De wet is bedoeld voor ondernemingen met tijdelijke financiële problemen. Indien de onderneming niet meer in staat is om financieel gezond te worden, dan zal enkel een overdracht van (een deel van) de onderneming een faillissement kunnen vermijden.
  • De rechtbanken beoordelen het verzoek tot een gerechtelijke reorganisatie. Het komt er dan ook op aan om een sterk dossier voor te leggen. Hoe sterker de argumenten en hoe concreter het vooropgestelde herstel, des te groter de kans dat de rechtbank zal oordelen dat de noodlijdende onderneming ‘opschorting van betaling’ krijgt.

Hoe lang duurt de bescherming en hoe verloopt die?

De aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie zorgt er voor dat de onderneming voor maximaal 18 maanden bescherming geniet tegen de schuldeisers. De gerechtelijke reorganisatie kan verwezenlijkt worden door drie opties: een ‘minnelijk akkoord’ bereiken met de schuldeisers, een ‘collectief akkoord’ of ‘reorganisatieplan’ bereiken (over maximaal 5 jaar) of een gehele of gedeeltelijke overdracht onder gerechtelijk gezag van de onderneming of haar activiteiten aan een derde. Dit laatste vormt een buitenbeentje in die zin dat meestal een deel van onderneming wordt overgedragen, terwijl wat overblijft noodgedwongen vereffend wordt of failliet gaat.

Vragen die hierover regelmatig aan bod komen bij ondernemingen of handelaars en die bij een eerste consultatie op ons kantoor reeds kunnen worden besproken, zijn onder meer:

  • Welke reorganisatie past het best bij mijn onderneming?
  • Hoe voer ik onderhandelingen met mijn schuldeisers?
  • Kan ik tijdens de procedure nog veranderen van een minnelijk akkoord naar een collectief akkoord?
  • Kan ik belangrijke leveranciers en handelspartners meer betalen?
  • Welke verantwoordelijkheid draag ik als zaakvoerder?
  • Wat zijn mijn slaagkansen om een doorstart te maken?

Ons kantoor heeft de nodige expertise in huis om u juridisch én strategisch advies te verlenen en uw onderneming te begeleiden vanaf de aanvraag tot een gerechtelijke reorganisatie tot het uitwerken en uitvoeren van de herstructurering.

delen op

Blijft u graag op de hoogte
van onze visie op advocatuur
en de actualiteit?
Geïnteresseerd in lezingen of studiedagen?

schrijf u in op onze nieuwsbrief

2018-06-05T22:09:31+00:00