>Gokken met voorbedachten rade
gokken

Door Ruben Vispoel – 24/01/2017 – In de kijker

gokken met voorbedachten rade

Wedden dat?

In de jaren 80 was “Wedden dat” een topper in televisieland. Miljoenen kijkers waren aan de buis gekluisterd om te zien of een illustere onbekende erin slaagde een zichzelf opgelegde, onwaarschijnlijke uitdaging tot een goed einde te brengen. Een spannend, zij het onschuldig televisieprogramma dat voornamelijk onderhoudende waarde had. Geen vuiltje aan de lucht.

Sport bevat niet alleen een spelelement, het biedt niet zelden, via weddenschappen, uitzicht op grof geldgewin. In het tennis blijken, in België alleen al, sinds kort bijna 20 dossiers te zijn geopend naar wedstrijdvervalsing om gokkers ter wille te zijn. En ruim 10 jaar na de zaak Yé, is recent ook een Belgische voetbaltopper in slecht daglicht komen te staan.

De Kansspelwet

Spelen en weddenschappen zijn sinds lang het voorwerp van regelgeving. Het is één van de domeinen waar het recht een regulerende rol te vervullen heeft tussen twee extremen: de absolute vrijheid en het algemeen verbod. Met in het achterhoofd een dubbele bekommernis: het “eerlijk” verloop van het spel/de weddenschap en de bescherming van spelers tegen zichzelf (gokverslaving).

Deze regelgeving is er één van, kort samengevat: het mag niet tenzij anders bepaald in de Kansspelwet.

Deze Wet van 7 mei 1999 richtte de Kansspelcommissie op. Ze is een orgaan van de Belgische Staat en maakt deel uit van de F.O.D. Justitie. Ze adviseert, levert vergunningen af en waakt over de naleving van de wet.

De materiële bevoegdheid van de Kansspelcommissie wordt beperkt tot kansspelen, zijnde elk spel ‘waarbij een ingebrachte inzet van om het even welke aard, hetzij het verlies van deze inzet door minstens één der spelers, hetzij een winst van om het even welke aard voor minstens één der spelers of inrichters van het spel tot gevolg heeft en waarbij het toeval een zelfs bijkomstig element is in het spelverloop, de aanduiding van de winnaar of de bepaling van de winstgrootte.” (art. 2, 1°)

Daarnaast werd het toepassingsgebied van de Kansspelwet bij Wet van 10 januari 2010 verder uitgebreid tot weddenschappen, mediaspelen en internetspelen.

Weddenschappen hebben een relatief gelijkaardige definitie als het kansspel, met één essentieel verschil. Bij een weddenschap hangt het resultaat op geen enkele manier af van diegene die een gok waagt, maar van de verwezenlijking van een onzekere gebeurtenis die zich voordoet zonder tussenkomst van de gokker.

Om de bescherming van de spelers en het eerlijk verloop van het spel te waarborgen bij elk van deze kansspelen en weddenschappen, voerde de Kansspelwet een vergunningsverplichting in.

Zo dient elke uitbater van een – al dan niet virtuele – kansspelinrichting een officiële vergunning aan te vragen om zijn activiteiten te mogen ontplooien.

Sancties

Van zodra de commissie een inbreuk op de Kansspelwet vaststelt door een uitbater, kan zij bij wijze van sanctie zijn vergunning schorsen of definitief intrekken. Wanneer zij vaststelt dat de uitbater niet over de vereiste vergunning beschikt, kan deze worden gestraft met een gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar en/of met een boete van 100 euro tot 100.000 euro (te vermenigvuldigen met 8 vanwege de opdeciemen).

Dit vergunningensysteem moet ook het eerlijk verloop van de gokspelen/weddenschappen waarborgen en strekt bijgevolg tot bescherming van de gokker.

De gokker is echter naast begunstigde van bescherming eveneens het voorwerp van controle. Zo is het elke gokker verboden om deel te nemen aan een kansspel of actief te participeren in de exploitatie ervan wanneer hij weet dat het om een kansspel of kansspelinrichting gaat die niet vergund is.

Daarenboven is het voor een gokker verboden om deel te nemen aan enig kansspel indien de betrokkene een rechtstreekse invloed kan hebben op het resultaat ervan (art. 4, §3 Kansspelwet). De Wet laat hieromtrent weinig ruimte voor interpretatie. Een sporter mag niet inzetten op wedstrijden waaraan hij zelf deelneemt. Hierbij is het volledig irrelevant of men inzet op de eigen winst of verlies. Ook deze overtreding kan worden gestraft met een gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar en/of met een boete van 100 euro tot 100.000 euro (opnieuw te vermenigvuldigen met 8).

Zwarte lijst

Sinds een tiental jaren dienen de reële en virtuele spel- en gokinstellingen tevens gebruik te maken van de zogenaamde EPIS-lijst (Excluded Persons Information System).

Dit betreft de zwarte lijst van personen die niet mogen gokken vanwege hun beroep (vb. politieagenten, magistraten, notarissen), vanwege hun precaire financiële situatie (vb. personen in collectieve schuldbemiddeling of onder voorlopig bewind)  of omdat ze zich hierop vrijwillig lieten registreren. Zij worden de toegang ontzegd tot casino’s, speelhallen, bepaalde goksites, etc…

Het vaststellen van overtredingen

Bevoegde verbalisanten kunnen overtredingen van de wet vaststellen. Zij beschikken over verregaande bevoegdheden, zoals het binnentreden in de inrichtingen, ruimten, plaatsen waar zich onderdelen van het informaticasysteem bevinden die worden gebruikt voor de exploitatie van kansspelen. Zij mogen zich zelfs de toegang verschaffen tot bewoonde ruimten, indien zij redenen hebben om te geloven dat een inbreuk op de Kansspelwet en haar uitvoeringsbesluiten wordt gepleegd, zij het enkel met een voorafgaande toelating van de rechter in de politierechtbank (art. 15 Kansspelwet).

Daarnaast biedt de Wet hen de mogelijkheid om elk onderzoek, elke controle en elk verhoor uit te voeren, alle voorwerpen die kunnen dienen als bewijs in beslag te nemen en beroep te doen op de bijstand van politiediensten.

Na het vaststellen van een inbreuk, wordt daarvan melding gemaakt bij het bevoegde parket (procureur des Konings). Deze beslist om al dan niet te vervolgen voor de strafrechter. Indien wordt beslist om geen gerechtelijk gevolg te geven aan de inbreuk, krijgt de Commissie de mogelijkheid om, na de betrokkene de kans te hebben geboden zich te verweren, de overtreder een administratieve boete op te leggen (daartegen kan de gokker wel nog hoger beroep instellen bij de rechtbank van eerste aanleg). Deze boete kan, zoals gezegd, aardig oplopen.

De sporter die dus denkt het lot een handje te kunnen helpen met het oog op eigen geldgewin, kan bedrogen uitkomen. Spel en bedrog horen nu eenmaal niet samen.

delen op

Blijft u graag op de hoogte
van onze visie op advocatuur
en de actualiteit?
Geïnteresseerd in lezingen of studiedagen?

schrijf u in op onze nieuwsbrief

2018-06-05T22:04:31+00:00