>Historische beslissing door het Human Rights Committee op 28 mei 2019 (perscommuniqué)
Wilmots

Door Walter Van Steenbrugge en Johan Heymans – 30/05/2019 – In de kijker

historische beslissing door het human rights committee op 28 mei 2019 (perscommuniqué)

Press release (English version)

Communiqué de presse (version française)

In een historische beslissing, heeft het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties (Human Rights Committee, hierna afgekort HRC) geoordeeld dat Turkije de mensenrechten van twee aan Gülen gelinkte personen heeft geschonden en beveelt hun vrijlating en compensatie.

Dit werd zopas beslist door het HRC in een uitgebreid gemotiveerde beschikking.

De wereldwijd vertakte Gülen groepering heeft via haar Belgische advocaten op 12 mei 2017 een voorziening aanhangig gemaakt bij het HRC om de toestand aan te klagen van twee Turken die sedert 2 en 4 mei 2017 van hun vrijheid beroofd waren.

De twee mannen waren een schoolhoofd en een academicus, die jarenlang in Maleisië woonden, en lesgaven in een internationale school te Kuala Lumpur, die geïnspireerd was op het gedachtengoed van Fethullah Gülen. Beide personen werden gekidnapt (waarvan beeldmateriaal bestaat) door speciale Maleisische veiligheidsdiensten en met behulp van leden van Turkse geheime diensten naar Turkije overgebracht.

Sedertdien verbleven ze in detentie.

Na een procedure van ruim twee jaar, en de uitwisseling van memories door de advocaten van de gedetineerden en Turkije, heeft het HRC voor het eerst sedert de beweerde poging tot staatsgreep van 16 juli 2016, een duidelijke beslissing genomen.

Het HRC stelt dat er een willekeurige vrijheidsberoving van beide personen plaatsvond.

Er wordt vastgesteld dat de gearresteerden onvoldoende snel op de hoogte werden gebracht van de redenen van hun arrestatie, dat ze onvoldoende werden geïnformeerd over de inhoud en het verloop van het onderzoek en dat er onvoldoende bewijzen waren betrekkelijk hun aanhouding.

Het HRC stelt dat het vermeende gebruik van de Bylock toepassing of de vermeende storting van fondsen bij de Bank Asya, wat als enige bewijs tegen de heer Karaman en de heer Ozcelık werd aangevoerd, niet voldoende was voor Turkije om aan te tonen dat de detentie van de twee mannen noodzakelijk of redelijk was.

De door Turkije ingeroepen argumentatie, nl. dat de afgekondigde noodtoestand uitzonderingsmaatregelen verantwoordde, overtuigt het HRC duidelijk niet. Al evenmin het argument dat de betrokkenen niet alle rechtsmiddelen in Turkije zouden hebben uitgeput alvorens een klacht neer te leggen bij het HRC.

Het HRC stelt ook dat Turkije niet aantoont dat het grondwettelijk hof een effectief binnenlands rechtsmiddel is in zaken van voorlopige hechtenis.

De weg naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ligt opnieuw open voor aan Gülen gelinkte personen in hechtenis om hun fundamentele rechten gewaarborgd te zien.

Het HRC heeft beslist dat Turkije beide personen moet vrijlaten en hun voldoende schadevergoeding moet geven om de vastgestelde en meerdere schendingen van hun mensenrechten waarvan zij het slachtoffer werden te compenseren.

De Turkse staat wordt tevens verplicht alle noodzakelijke maatregelen te nemen teneinde gelijkaardige schendingen in te toekomst te vermijden.

Turkije wordt bijkomend verplicht gevolg te geven aan de door het HRC opgelegde maatregelen, en dit binnen een tijdsperiode van 180 dagen, waarna Turkije ook aan het HRC dient te rapporteren over ze effectief deze maatregelen hebben uitgevoerd.

Tot slot dient Turkije deze beslissing te verspreiden en dit in de Turkse taal.

Voor de Gülen-gemeenschap heeft deze uitspraak een heel grote precedentswaarde omdat het Mensenrechtencomité van de hoogste wereldlijke organisatie (United Nations) de willekeurige wijze waarop Turkije mensen opsluit streng veroordeelt en strijdig acht met de internationale burgerlijke en politieke rechten.

Bovendien acht het HRC de huidige rechtsmiddelen die voor gearresteerde Gülen-aanhangers openstaan in Turkije, niet afdoende om te kunnen spreken van een voldoende en effectieve toegang tot de rechter.

Deze beslissing moet een lotsverbetering betekenen voor de meer dan 77.000 onrechtmatig gedetineerden die al jaren hun proces afwachten.

Een dergelijke uitspraak kwam er nog niet, ook niet voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

historic decision by the united nations human rights committee of may 28th 2019 (press release)

In a historic decision, the United Nations Human Rights Committee (hereafter HRC) held that the Turkish State has violated the fundamental rights of two persons connected to Gülen due to the fact that they were arbitrarily detained, held incommunicado and deprived of their right to a fair trial.

The HRC demands their release and adequate compensation.

This has just been decided by the HRC in a detailed reasoned decision.

On May 12th 2017, the globally branched Gülen group, through its Belgian lawyers, filed a complaint with the HRC against the situation of two Turkish persons who had been deprived of their liberty since 2 and 4 May 2017.

The two men concerned a headmaster and an academic, who lived in Malaysia for years, and lectured at an international school in Kuala Lumpur, which was inspired by the ideas of Fethullah Gülen.

Both persons were kidnapped (the footage of which exists) by special Malaysian security services and taken to Turkey with the help of members of the Turkish Secret Services.

Since then they have been in detention.

After more than two years of proceedings and the exchange of statements by the detainees’ lawyers the Turkish State, the HRC has taken a clear decision for the first time since the alleged attempted coup d’état of July 16th 2016.

The HRC states that both persons were arbitrarily deprived of their liberty.

It is noted that the detainees were not informed in a sufficiently timely manner of the reasons for their arrest, that they were insufficiently informed about the content and the course of the investigation and that there was insufficient evidence of their arrest.

The HRC concluded that the alleged use of the bylock application or the alleged deposition of funds to Bank Asya, which was the only evidence held against Mr Karaman and Mr Ozcelık, was not sufficient for the Turkish State to demonstrate that the detention of the two men was either necessary or reasonable.

The argument put forward by the Turkish state, i.e. that the declared state of emergency justified exceptional measures, clearly did not convince the HRC.

Nor did the argument that the parties involved had not exhausted all legal remedies in the Turkish State before lodging a complaint with the HRC.

The committee also found that the Turkish State did not show that the constitutional court constituted an effective domestic remedy in matters of pre-trial detention.

This decision has – once again –  paved the way to the European Court of Human Rights for other Gülen linked detainees in pursuit of legal redress.

The HRC has decided that the Turkish State must release the persons in question and provide them with adequate compensation for the violations suffered.

The Turkish State is also under the obligation to take all necessary steps to prevent the occurrence of similar violations in the future.

In addition, the Turkish State is obliged to comply with the measures imposed by the HRC within a period of 180 days, after which the Turkish State has to report back to the HRC detailing the measures they have taken to remedy the situation.

Finally, the Turkish State should disseminate this decision in the Turkish language.

For the Gülen community, this decision sets an important precedent since the Human Rights Committee of the highest international organisation (The United Nations) strongly condemns the arbitrary way in which the Turkish State imprisons people and considers it to be in conflict with international civil and political rights.

Moreover, the HRC considers that the current legal remedies available to arrested Gülen supporters in the Turkish State are not sufficient to ensure sufficient and effective access to justice.

This decision should improve the fate of the more than 77 000 illegal detainees who have been awaiting trial for years.

There has not yet been such a ruling, not even before the European Court of Human Rights.

décision historique par le comité des droits de l’homme des nations unies fait le 28 mai 2019 (communiqué de presse)

Par une décision historique, le Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies (Human Rights Committee, ci-après « CDH ») constate plusieurs violations des droits de l’Homme commises par l’État turc contre deux personnes liées à Gülen et ordonne leur libération et leur indemnisation.

C’est ce que vient de juger le CDH dans une décision amplement motivée.

Le 12 mai 2017, le groupe mondial Gülen a déposé par l’intermédiaire de ses avocats belges une plainte auprès du CDH contre le traitement infligé par l’État turc à deux de ses ressortissants privés de liberté depuis le 2 et le 4 mai 2017.

Ces deux ressortissants sont un directeur et un universitaire qui vivaient en Malaisie depuis des années et qui enseignaient dans une école internationale à Kuala Lumpur, influencée par les idées de Fethullah Gülen.

Les deux personnes ont été enlevées par des services spéciaux de sécurité malaisiens et emmenées en Turquie avec l’aide de membres des services secrets turcs. Cet enlèvement a été enregistré.

Depuis lors, ils étaient en détention.

Après une procédure qui a duré plus de deux ans, le CDH a, pour la première fois depuis la tentative alléguée de coup d’État du 16 juillet 2016, rendu une décision claire à l’encontre de l’Etat turc.

Dans cette décision, le CDH a constaté que les deux personnes ont été arbitrairement privées de leur liberté.

Il considère que les détenus n’ont pas été informés suffisamment rapidement des raisons de leur arrestation, qu’ils n’ont pas été suffisamment informés de l’objet et du déroulement de l’enquête et que les preuves pour justifier leur arrestation étaient insuffisantes.

Le CDH conclut que l’utilisation alléguée de l’application de bylock ou le dépôt de fonds allégué à la Banque Asya, ce qui étaient les seuls éléments de preuve contre M. Karaman et M. Ozcelık, n’étaient pas suffisants pour que l’État turc puisse démontrer que la détention des deux hommes était nécessaire ou raisonnable.

L’argument avancé par l’État turc, à savoir que la déclaration d’état d’urgence justifiait des mesures exceptionnelles, n’a manifestement pas convaincu le CDH.

Son autre argument selon lequel les parties concernées n’auraient pas épuisé tous les recours juridiques en Turquie avant de déposer une plainte auprès du CDH a également été rejeté.

Le CDH a également constaté que l’État partie n’a pas démontré que la Cour constitutionnelle constituait un recours interne effectif en matière de détention provisoire.

La voie vers la Cour européenne des Droits de l’Homme est à nouveau ouverte aux personnes liées à Gülen en détention afin de faire respecter leurs droits fondamentaux.

Le CDH a décidé que l’État turc doit libérer les deux personnes et leur accorder une indemnisation suffisante afin de remédier aux multiples violations de leurs droits fondamentaux.

L’État turc est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter de telles violations à l’avenir.

L’État turc est également tenu de se conformer aux mesures imposées par le CDH dans un délai de 180 jours, après lequel l’État turc devra informer le CDH de la manière dont elle a effectivement mis en œuvre ces mesures.

Enfin, l’État turc devrait diffuser cette décision en langue turque.

Pour la communauté Gülen, cette décision est un précédent très important car le Comité des droits de l’homme de la plus haute organisation laïque (Nations Unies) condamne fermement la manière arbitraire dont la Turquie emprisonne des personnes et la considère en conflit avec les droits civils et politiques internationaux.

En outre, le CDH considère que les recours juridiques dont disposent actuellement les partisans de Gülen arrêtés en Turquie ne sont pas suffisants pour garantir un accès suffisant et effectif à la justice.

Cette décision devrait améliorer le sort de plus de 77 000 détenus illégaux en attente de leur procès depuis des années.

Aucune décision de ce type n’avait encore été prise, même pas par la Cour européenne des Droits de l’Homme.

delen op

Blijft u graag op de hoogte
van onze visie op advocatuur
en de actualiteit?
Geïnteresseerd in lezingen of studiedagen?

schrijf u in op onze nieuwsbrief

2019-09-09T12:29:44+00:00