>Mijn beroep? Sporter! (deel 2)
sport

Door Stefaan Sonck en Ruben Vispoel – 19/09/2018 – In de kijker

de arbeidsovereenkomst van de professionele sporter

Een overeenkomst van betaalde sportbeoefenaar kan je sluiten vanaf het einde van de voltijdse leerplicht. Dit is onder bepaalde voorwaarden mogelijk vanaf je 15, en alleszins vanaf je 16 jaar.

Bij koninklijk besluit wordt dit verstrengd (slechts vanaf 18 jaar) voor bepaalde sporttakken (basket, volley en wielrennen) voor prestaties die meer dan 80 uren per maand bedragen of voltijds zijn. Voetballers behoorden oorspronkelijk ook tot deze strengere regeling, maar werden, ongetwijfeld onder druk van de grote voetbalclubs die een “oneerlijke” concurrentie ondergaan met het buitenland waar voordeliger bepalingen gelden, recent hieraan onttrokken.

Wie met zijn team of club een overeenkomst sluit met het oog op deelname aan een sportcompetitie en jaarlijks méér verdient dan het geldende minimumbedrag (thans: 10.200,00 euro bruto), valt dus onder de wetgeving van de betaalde sportbeoefenaar.

Overigens weze opgemerkt dat wie als betaalde sportbeoefenaar wordt beschouwd, voor voltijdse prestaties meteen recht heeft op een minimumloon gelijk aan het dubbele van het eerder genoemde  grensbedrag, ingevolge een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het Nationaal paritair comité voor de sport (PC 223).

De betaalde sportbeoefenaar wordt geacht verbonden te zijn door een bediendenovereenkomst, waarop de bepalingen van de algemene arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 van toepassing zijn. Belangrijke afwijkingen betreffen de duur van de overeenkomst en de mogelijkheid om deze te beëindigen.

Zo kan de betaalde sportbeoefenaar een overeenkomst van bepaalde duur sluiten voor ten hoogste vijf jaar. Ze is echter vernieuwbaar.

De overeenkomst van bepaalde duur kan je in beginsel niet beëindigen vóór het verstrijken van de termijn. Doe je dat toch, dan moet je een vergoeding te betalen gelijk aan het loon overeenkomend met het resterend gedeelte van de overeenkomst. Er geldt evenwel een maximum, met name het dubbele van wat je zou verschuldigd zijn indien een overeenkomst voor onbepaalde duur zou zijn verbroken. En voor dergelijke overeenkomsten van onbepaalde duur geldt dat een eenzijdige beëindiging ervan, zonder dringende reden, aanleiding geeft tot het betalen van een vergoeding, waarvan het bedrag bepaald wordt door een Koninklijk besluit … Dat bepaalt de vergoeding in functie van het jaarlijks loon, met een maximum van 18 maanden voor wie ongeveer 125.000 euro/jaar verdient.

De verbreking van een overeenkomst van bepaalde duur weet men alvast niet te appreciëren in het voetbalmilieu. Zo, bijvoorbeeld, bepaalt een collectieve arbeidsovereenkomst dat partijen er zich toe verbinden geen voortijdige verbreking van de arbeidsovereenkomst te begaan en stelt ook artikel 16 van de FIFA reglementering over het statuut en de transfer van spelers, dat een contract niet eenzijdig mag verbroken worden in de loop van het seizoen.

De sportclub/werkgever die in de overeenkomst voor betaalde sportbeoefenaar een concurrentiebeding zou opnemen is er aan voor de moeite. Dit wordt immers, begrijpelijkerwijze, als niet bestaande beschouwd.

In deze overeenkomsten worden vaak bedingen opgenomen over de financiële repercussies in geval van promotie/degradatie van de sportclub naar een hogere/lagere afdeling. Ook hier moet men binnen de krijtlijnen blijven die door een CAO worden uitgezet.

De overeenkomst voor betaalde sportbeoefenaar is dus aan wettelijke en reglementaire voorschriften onderworpen.

In een volgende bijdrage laten we ons licht schijnen op de sociale zekerheid voor de professionele sporter.

delen op

Blijft u graag op de hoogte
van onze visie op advocatuur
en de actualiteit?
Geïnteresseerd in lezingen of studiedagen?

schrijf u in op onze nieuwsbrief

2018-09-19T10:00:33+00:00