>Struisvogelpolitiek: geen goede keuze bij dagvaarding
dagvaarding

Door Stefaan Sonck – 04/01/2017 – In de kijker

waarom struisvogelpolitiek geen goede keuze is wanneer u wordt gedagvaard

U bent gedagvaard …

Men kan in burgerlijke zaken voor de rechtbank worden opgeroepen door een dagvaarding die betekend wordt door een gerechtsdeurwaarder. Dit kan ook in bepaalde materies door een verzoekschrift van de tegenpartij, dat u per gerechtsbrief wordt ter kennis gebracht door de griffie van de rechtbank.

Deze oproeping nodigt u uit voor een terechtzitting van de rechtbank in een vrij nabije toekomst.

In veruit de meeste gevallen wordt op deze eerste terechtzitting het geschil niet echt ten gronde behandeld. Meestal worden eerst termijnen bepaald waarbinnen de respectieve partijen hun argumentatie op schriftelijke wijze kunnen laten gelden (in zogenaamde “conclusies”).

Verstek laten

Behoudens uitzonderlijke gevallen, heeft niet verschijnen op deze terechtzitting geen positieve gevolgen.

In burgerlijke zaken zal de tegenpartij die vaststelt dat u niet verschijnt, meestal vragen aan de rechtbank om toch een beslissing te nemen.

Tot voor kort willigde de rechter de vordering van de eisende partij tegen de afwezige verwerende partij vaak in. Aangezien de rechter in zulke gevallen van verstek ook gehouden was tot een nauwkeurig onderzoek van de zaak, gebeurde het echter ook dat de vordering afgewezen werd, bv. omdat de rechter van oordeel was dat de aangevoerde gegevens onvoldoende bewezen werden door het dossier dat hem werd voorgelegd.

Door een recente wijziging van artikel 806 van het Gerechtelijk wetboek (in de zogenaamde Potpourri I-wet van 19 oktober 2015), moet de rechter, bij verstek van de gedaagde, de vorderingen of verweermiddelen van de verschijnende partij inwilligen, behalve indien de rechtspleging, die vorderingen of middelen strijdig zijn met de openbare orde.

Wie dus niet verschijnt, krijgt ongelijk, tenzij dit tot gevolg zou hebben dat hierdoor de openbare orde wordt geschonden. Zo rees de vraag of een rechter, bij verstek van de gedaagde, kan gehouden zijn een vordering die duidelijk ongegrond of overdreven is, in te willigen.

In een arrest van 13 december 2016 preciseert het Hof van Cassatie dat het inwilligen van een kennelijk ongegronde vordering of een kennelijk ongegrond verweer strijdig is met de openbare orde. Het woordje “kennelijk” behoort niet tot het courant taalgebruik, maar heeft hier zeker zijn belang. Je kan het interpreteren als “flagrant”, “onmiskenbaar”, “uitgesproken”, “manifest”, …

Samengevat: tenzij de tegenpartij u voor een onbevoegde rechter dagvaardde, een procedurele onregelmatigheid beging, of een flagrant ongegronde eis stelt, zal de rechter u als afwezige partij in het ongelijk stellen en veroordelen tot de kosten.

Verzet aantekenen

Wie bij verstek wordt veroordeeld, kan verzet aantekenen (je kan er ook voor kiezen meteen hoger beroep aan te tekenen). Dit brengt in beginsel bijkomende kosten met zich mee.

Gelukkig heeft verzet in beginsel een schorsende werking. Dat wil zeggen dat de beslissing die bij verstek werd uitgesproken, niet meteen uitvoerbaar is en dit zolang de verzetprocedure loopt. Een bewarend beslag blijft wel mogelijk.

Bij verzet zal de zaak opnieuw worden behandeld door dezelfde rechtbank.

Besluit

Tenzij u bijzondere redenen heeft om verstek te laten gaan (in bepaalde gevallen kan een bijkomend tijdsverloop de zaak gunstig beïnvloeden), is er dus geen reden om bij een oproeping voor de rechtbank, hier geen gevolg aan te verlenen.

Zelfs als de vordering van de tegenpartij volledig gegrond zou zijn, is tijdig reageren raadzaam zodat u kan vermijden om daarenboven nog een volledige rechtsplegingsvergoeding te moeten betalen.

Een voorafgaand consult bij een advocaat zal u een inzicht geven over de to do’s en de don’t do’s.

delen op

Blijft u graag op de hoogte
van onze visie op advocatuur
en de actualiteit?
Geïnteresseerd in lezingen of studiedagen?

schrijf u in op onze nieuwsbrief

2018-06-05T22:05:19+00:00